Schade aan land- en tuinbouwteelten

Heb je schade aan je land- en tuinbouwteelt en zijn je inkomsten aanzienlijk verminderd? Dan kan je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen. Let op, de schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter

Voor wie

Elke beroepslandbouwer die door extreme weersomstandigheden schade heeft opgelopen aan tuin en/of landbouwteelten.

Voorwaarden

Voorwaarden waaraan voldoen moet zijn vooraleer de commissie voor vaststelling van schade bijeenkomt:

 • schade moet veroorzaakt zijn door extreme weersomstandigheden
 • schade moet groter zijn dan 20 % van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 •  aftrek van uitzonderlijke  beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's
 •  voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds volgens wet van 12 juli 1979
 • als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers
 • verliezen van bijzondere opbrengsten in geval van premies

Hoe aanvragen

De beroepslandbouwer die schade heeft geleden moet een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan de burgemeester, Dorp 1 te 9950 Waarschoot

Noodzakelijke gegevens:

 • bedrijfsgegevens (naam,adres, gsm, producentnummer)
 • kopie van verzamelaanvraag
 • perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade
 • kopie fotoplan van de getroffen percelen
 • aard van teelt
 • zaaidatum
 • vermoedelijke oogstdatum
 • totale oppervlakte van het bedrijf
 • oorzaak van de schade
 • datum van teistering

Afhandeling

1. De schadelijder richt  zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade een schrijven,  met bijvoeging van alle noodzakelijk gegevens, aan de burgemeester met vraag voor bijeenroeping van de commissie.

2. De burgemeester en ambtenaren FOD Financiën en Afdeling Landbouw en Visserij voeren een controle uit naar gegrondheid van de aanvraag en dit +/- één week na ontvangst van een "volledig dossier".

3. De commissie maakt een eerste vaststelling met een eerste schatting van de schade en dit +/- één maand na ontvangst van een "volledig dossier".

4.De milieuambtenaar maakt het PV van eerste vaststelling op en bezorgt dit aan alle leden van de commissie en aan de schadelijder en dit +/- 5 weken na ontvangst van het volledig dossier.

5. De commissie doet een tweede vaststelling en maakt een definitieve raming van de schade op waarbij de datum wordt vastgesteld in functie van de oogst.

6. De milieuambtenaar bezorgt het PV  van vaststelling aan de leden van de commissie en aan de schadelijder en dit +/- één week na de tweede vaststelling.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp 1/19950 Waarschoot
Tel. tel.
09 250 59 17
Fax fax
09 250 59 55
e-mail
milieu@waarschoot.be